Tunniplaan 2017/2018

E I II IV V
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. Kunstiõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Inglise keel
4. Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus
5. Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
6. Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus

7.       Ajalugu
T        
1. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
2. Muusikaõpetus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Ajalugu
3. Eesti keel Eesti keel   Muusikaõpetus
4.   Matemaatika Matemaatika Matemaatika.
5.

Pärimusõpe

(ringitund)

Pärimusõpe

(ringitund)

Eesti keel Eesti keel
6.    

Võro kiil

(ringitund)

Võro kiil

(ringitund)/Inimeseõpetus

K        
1. Matemaatika Matemaatika Tööõpetus P Tööõpetus. P
2. Eesti keel Eesti keel Tööõpetus P Tööõpetus. P
3. Tööõpetus Tööõpetus Tööõpetus P Tööõpetus P
4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus
5.   Inimeseõpetus Matemaatika Matemaatika
6.

Võro kiil

(ringitund)

Võro kiil

(ringitund)

Loodusõpetus Loodusõpetus
7.     Inglise keel Inglise keel
N        
1. Muusikaõpetus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Ajalugu
2. Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor
3. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
4. Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5.   Inimeseõpetus Pärimusõpe (ring) Pärimusõpe ( ring)
6.     Inglise keel Inglise keel
R        
1. Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
2. Kunstiõpetus Kunstiüpetus Inglise keel Inglise keel
3. Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel
4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus
      Kunstiõpetus Kunstiõpetus