NÄDALA SÜNDMUSED

Hoolekogu koosolekud

16.11.2016

Misso kooli hoolekogu koosolek 16. november 2016, kell 13.00

Koosoleku juhataja: Maiden Paljak

 

Päevakord

1. Konfliktsete lastega tekkinud probleemidele lahenduse leidmine.

Koolikiusamine, siis eelnevalt oleks tarvis selle juurpõhjusteni jõuda ning luua eeldused omavaheliseks koostööks. Ennetus- ja teavitustöö peab olema pidev.

Loe edasi...

17.10.2016

Ülevaade 2015/2016 õppeaastast. Direktor andis lühiülevaate eelmisel õppeaastal tehtust, millest sai juba räägitud kevadisel hoolekogu koosolekul. Lisaks otsustati korraldada lastevanemate üldkoosolek.

Senine hoolekogu esimees Madis Elisme tegi kokkuvõtte hoolekogu tööst 2015/2016 õppeaastal.

Arutati hoolekogu ülesandeid 2016/2017. a.: kooliatraktiivsus, info levimine, vaheajad.

Loe edasi...

19.03.2016

Direktor Sirje Pihelgas tegi kokkuvõtte 2015/2016 õppeaastast.

Helve Kukk tutvustas 30.07.2016. a toimuva kooli kokkutuleku päevakava

Ettepanek koolis võtta kasutusele trimestrid.

Direktori ja huvijuhi tutvustus õpilasfirma käivitamisest.

Küsimused:

Loe edasi...

08.12.2015

Misso Kooli kodukord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Misso Kooli sisehindamise kord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Misso Kooli tunnustamise kord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Loe edasi...

10.09.2015

Hoolekogu ettepanek suurendada Misso Kooli lasteaia liitrühma laste arvu kahe lapse võtta.

Elektrooniline koosolek.

Misso Kooli hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr. 5

16.10.2014

Tagasivaade eelmisele õppeaastale ja plaanid tulevikuks - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Misso Kooli arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2015-2017 arutelu. Parandusettepanekuid ei tulnud. Hoolekogu kiitis heaks.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 reg nr 1-7/45

19.06.2014

Õppeaasta lõpetamine - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt
Lasteaia riskianalüüsi arutelu - ettekanne majandusjuhatajalt Urmas Ott`ilt.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 reg nr 1.1-6/168

09.04.2014

Ülevaade III õppeveerandi tegevustest - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Õpilaskodu kodukorra arutelu. Heaks kiidetud.
Misso Kooli kodukorra arutelu. Heaks kiidetud.
Õpilase Misso Kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise korra arutelu. Heaks kiidetud.
Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Heaks kiidetud.
Toiduraha suurendamine. Ettepanek kõiki toidukordi tõsta 0,05 senti kiideti heaks.
Muud küsimused. Lasteaia suvepuhkus ja millal suvevaheajal võiks koolimaja suletud olla. Kiideti heaks, et suvepuhkus on 30.06.-13.08.2014. a ning koolimaja on suletud 30.06.-10.08.2014.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 reg nr 1.1-6/132

Lehekülg 1 / 2